Member

2015年3月22日に結成された、アイドルダンスユニット。

ERIKA YU-KI MAKI
ERIKA YU-KI MAKI